Hướng đến Năm mới

Kinh Thánh: Mác 9:14-27
“Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp và gõ cửa thì sẽ được mở” (Ma-thi-ơ 7:7). Toàn thể thái độ của cha cậu bé đã soi sáng cho chúng ta nhiều điều. Đầu tiên, ông đến tìm gặp chính Chúa Giê-xu, vì Ngài ở trên núi nên ông trình bày sự việc với các môn đệ của Ngài và kinh nghiệm của việc này làm ông thất vọng. Đức tin ông rúng động đến nỗi khi gặp Chúa Giêxu ông chỉ có thể nói “Nếu thầy làm được gì xin giúp cho”.
Nhưng khi gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt, đức tin ông ta thình lình bùng lên. Ông la lớn lên: “Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ cho sự không tin của tôi.” Ông muốn nói: Nếu trong tôi còn chút thất vọng, chút nghi ngờ nào xin cất chúng khỏi tôi và đổ đầy trong tôi một niềm tin không thắc mắc. Và cậu bé được chữa lành. Khi chúng ta chiến đấu đến chỗ đối diện với Chúa Giê-xu, Ngài chẳng bao giờ để chúng ta thất vọng. Trên đường theo Chúa, chúng ta cũng bắt đầu năm mới với những khiếm khuyết của hiện tại, của những ngày qua. Điều khác biệt là chúng ta không bị hạn hẹp trong mơ ước suông. Chúng ta có niềm tin, có lời hứa, có được sự bảo đảm. Lời Chúa hứa trong Ma-thi-ơ 7:7 làm nên sự khác biệt đó. Thế nhưng tại sao còn nhiều tín hữu đang sống trong ước mơ, mộng mị không nền tảng và ngày tháng của họ cũng chẳng phước hạnh gì.
Hai điều căn bản cần yếu nêu ra ở đây. Trước hết, chúng ta có được những giấc mơ căn cứ trên nền tảng đáng tin tưởng, có được cái nhìn mà một số tín hữu vững mạnh còn gọi là khải tượng cho năm đến hay không? Theo một thống kê, trong mười người thì đã có chín người sống không có ước mơ, dự định cho tương lai của mình. Nếu một tín hữu không có khải tượng, không biết điều minh ước muốn thì làm sao xin? Mà nếu không xin thì Chúa làm sao ban cho? Có người sẽ lý luận Chúa biết trước khi mình xin. Có những nhu cầu khác Chúa biết mà Chúa chỉ ban cho khi chúng ta xin. Cha mẹ biết con đói và lo cho con ăn mặc đầy đủ nhưng cha mẹ đâu có mua xe cho con khi nó không xin? Con cái phải tỏ ra ước muốn của mình. Đối với Chúa, vấn đề ở đây không phải là Chúa biết hay không biết, cho hay không cho. Vấn đề đúng hơn là khi chúng ta cầu xin, chúng ta bày tỏ khả năng và khả năng nhận lãnh.
Điểm thứ hai là chúng ta có tin Lời Chúa hứa hay không? Trong Mác 9:14-27, người cha đặt chữ “nếu” với Chúa. Chúa trả lời lại “nếu” ngươi tin. Điều kiện nếu ở đây không phải đặt cho Đức Chúa Trời mà đặt cho người xin. Chúng ta có tin để nhìn được, để có được khải tượng lớn hơn, hiệu quả hơn cho năm mới, để cầu xin hay không?
Lạy Chúa yêu dấu, con xin dâng lên Chúa một năm mới của con, xin hướng dẫn con, ban cho con cái nhìn mới, khải tượng mới và giúp con hướng theo điều Chúa soi dẫn suốt năm nay.

­

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.